Lekcja 31 - ajn, ali, mis

- Kio okazis al sinjoro Noga, oficisto en P.Z.G.S.? Li ne estas, kiel ĉiam ĝis nun, silentema, timema kaj ege ĝentila, sed tute alia. Li parolas laŭte kaj ironie pri oficestro kaj eĉ pri la ĉefa direktoro. li priridas kolegojn kaj ĝenerale mokas pri la tuta mondo. Kial tiel li aliiĝis?
- Ho! Tio ne estas ja sekreto! Li ludgajnis grandan monsumon. Milionon! La sorto ekridetis al li. La gazeto "Vivo de Varsovio" skribis pri tio grandan artikolon! Sed silentu, silentu! Sinjoro Noga ekparolas!
Miaj ekskolegoj kaj ekskoleginoj! Mi informas vin, ke de la hodiaŭa tago vi ne havas la honoron vidi min inter vi. Se kiu ajn el vi, kiam ajn volus prunti de mi kion ajn... do, ne klopodu! Mi ne donos al vi eĉ unu groŝon! Mi ne estas malsaĝa! Adiaŭ!
Li eliris kun fiera mieno.
Post unu tago sinjoro Noga revenis al la oficejo. Li ne estis riĉe alivestita, ne aspektis kiel alilanda bankestro. Sed tute simple. Ne, ne simple! Ankoraŭ pli malbone! Kaj havis larmojn en okuloj.
Li estas freneza! Pro la riĉeco! Sed silentu, silentu!
Li volas paroli.
- Karaj kolegoj kaj ankoraŭ pli karaj koleginoj! Mi revenis al vi kaj ĉiutage mi volas labori kun vi! Ne, Ne! Vi ne misaŭdis! Mi ne estas riĉulo! En "Vivo de Varsovio" oni faris preseraron! Mia numero ne ludgajnis. Miskompreno!
tłumaczenie

Niechaj przygoda pana Nogi będzie dla nas ostrzeżeniem oraz okazją do nauczenia się nowych słówek i trochę gramatyki.

Oto nowe słówka:

adiaŭ - żegnaj, żegnajcie
alia - inny
aliiĝi - przeinaczyć się, zmienić się
alilanda - obcokrajowy
alivesti - przebrać się
artikolo - artykuł
aspekti - wyglądać, mieć wygląd
bankestro - dyrektor banku
ĉefa - główny
ĉiutage -codziennie
direktoro - dyrektor
ekrideti - uśmiechnąć się
eksa - były, dawny
ekskolego - były kolega
fiera - dumny, wyniosły
freneza - obłąkany, szalony
groŝo - grosz
ĝenerale - ogólnie, w ogóle
honoro - honor, zaszczyt
ironie - ironicznie
iu ajn - ktokolwiek
informi - informować
kiam ajn - kiedykolwiek

kiom ajn - ilekolwiek
klopodi - starać się, kłopotać
kolego - kolega
larmo - łza
laŭte - głośno
ludgajni - wygrać w grze
misaŭdi - przesłyszeć się
miskompreno - nieporozumienie
moki - drwić, szydzić
numero - numer
oficisto - urzędnik
ofico - urząd
oficejo - biuro
okazi - zdarzyć się, przytrafić
preseraro - błąd drukarski
priridi - wyśmiewać
prunti - pożyczać
riĉe - bogato
sekreto - sekret
sorto - los
sumo - suma
timema - lękliwy, bojaźliwy

Słowo "ajn" oznacza coś lub kogoś bliżej nieokreślonego. Np:

iu - ktoś
iam - kiedyś

iu ajn - ktokolwiek
iam ajn - kiedykolwiek.

Przedrostek "ali" - oznacza inność, odmienność. Np:

formi - kształtować
aliformi - przekształacać

Przedrostek "mis" - oznacza, że coś zostało dokonane błędnie, niewłaściwie lub nienależycie. Np:

vojo - droga
aŭdi - słyszeć

misvojo - manowce
misaŭdi - przesłyszeć się