Zarząd Główny PZE zgodnie ze Statutem PZE art. 38 pkt.13

Postanawia  o zwołaniu w dniu 25.05.2024 Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Związku Esperantystów. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu Narodowego Instytutu Dziedzictwa przy ul. M. Kopernika 36/40 o godz. 11:30 (w pierwszym terminie) i 11:45 w drugim terminie.

Zgodnie z art. 27 pkt. 1 Statutu w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszystkie osoby będące członkami PZE.

Zgodnie z art. 28 prawo głosowania podczas Walnego Zgromadzenia służy wyłącznie osobom będącym członkami zwyczajnymi PZE, które nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich, nowym członkom PZE przyjętym w 2021, którzy dokonali wpłaty do dnia Walnego Zgromadzenia i honorowym członkom PZE.

Zgodnie z Art. 27 p. 5 i 6 Członkowie zwyczajni mogą głosować za pośrednictwem pełnomocników za wyjątkiem głosowań nad wyborem Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, zmian statutu, likwidacji PZE. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr. 1 do statutu.

Członek zwyczajny może głosować w imieniu 2 członków zwyczajnych na podstawie otrzymanego od nich pełnomocnictwa.

Ze względów technicznych prosimy Oddziały o wyposażenie swego członka uczestniczącego Zgromadzeniu w potwierdzenie wpłaty składek. Ze względu na trudność powiadomienia wszystkich członków PZE, prosimy Zarządy Oddziałów i wszystkie jednostki organizacyjne o powiadomienie członków o Walnym Zgromadzeniu. Przekazujemy niniejszym tę informacje członkom indywidualnym.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przyjeżdżają na własny koszt. Pokój w którym odbędzie się Walne Zgromadzenie znajduje się na 1. piętrze.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków PZE

 1. Otwarcie obrad (wyznaczony członek ZG PZE)
 2. Powołanie prezydium WZCzPZE, (przewodniczącego i sekretarza obrad) powołanie Komisji Uchwał i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie ZG za rok 2023 (w tym sprawozdanie finansowe).
 5. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej. Wniosek o udzieleniu absolutorium ZG PZE.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie o udzieleniu absolutorium członkom ZG PZE
 8. Przyjęcie Sprawozdań oraz podjęcie uchwał związanych z finansami PZE.
 9. Propozycje działalności PZE na następny okres sprawozdawczy.
 10. Nadanie tytułu członka honorowego dla: Stanisławowa Mandraka, Stanisława Płatka, Zbigniewa Tylkowskiego i Henryka Kosickiego
 11. Przyjęcie uchwał i wniosków
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad WZ.

Zarząd Główny

Polskiego Związku Esperantystów

Kunhavigu la paĝon/afiŝon pere de:
Polski Związek Esperantystów Skip to content